agnes gereb

אגנס גרב, אישה, מיילדת, גניקולוגית ופסיכולוגית, מהונגריה-
שינתה ומשנה את פני שדות הלידה (**) בעולם כולו.
גיבורה שבזכותה מתרחשת תנועה בעולם הלידות בהונגריה, אירופה ובעולם.
אגנס מאמינה בחופש הלידה, ובחופש הבחירה של היולדת. במהלך השנים היא סייעה לאלפי נשים ותינוקות בלידתם, כשאלו בחרו ללדת בבית החולים או בבית.
בשנות ה-90 היא הכניסה את הגברים לחדרי הלידה בבתי החולים, שעד אז לא הורשו להיכנס ללוות את הנשים שלהם ולנכוח בלידה, מה שגרם להשהייתה מעבודתה למשך כחצי שנה. (בהמשך בעקבות פועלה גברים דרשו להיכנס לחדרי לידה, וכך חדרי הלידה נפתחו עבורם).
בשנת 2010 הועמדה למשפט בהונגריה בו הואשמה ברשלנות פושעת והורשעה במאסר(!!) של חמש שנים על עצם סיועה לנשים ללדת בדרך שנכון להן. לאחר מס' חודשים בכלא, הועברה למאסר בית וזמן המאסר קוצץ לשנתיים.
בעקבות סיפורה של אגנס, וכחלק ממאבק זכויות האישה בעולם, יצא הסרט הדוקומנטרי Freedom for Birth.

(**) קרן פרידמן גדסי, מפתחת גישת B.O.T, המשיגה את המונח "שדה הלידה" = כולל בתוכו תקופת טיפולי פוריות, רצון לילד, הריון, לידה, הנקה, ראשית האמהות, אובדן הריון